قوانين و مقررات
قوانين و مقررات

به شما اجازه داده مى شود که مطالب مندرج در اين سايت را براى استفاده شخصى و غير تجارى بارگيري دانلود کنيد مشروط بر اينکه کليه تذکرات مربوط به حقوق مولفين (قانون کپى رايت)و ساير موارد حقوق مالکيت مندرج در مطالب را رعايت نماييد. با اين حال شما مجاز نيستيد که بدون اجازه کتبى پديدآورنده اقدام به توزيع، تغيير، مخابره، استفاده مجدد، درج مجدد و يا استفاده از محتويات سايت، اعم از متن، عکس، صوت و تصوير، بصورت عمومى و يا با اهداف تجارى نماييد.

دسترسى و استفاده شما از سايت همچنين مشروط به شرايط و الزامات ذيل و قوانين مربوطه مى باشد. شما با ورود به سايت و مرور سايت، بدون هيچگونه محدوديت و شرطى "شرايط و الزامات" را پذيرفته و اقرار مى نماييد که هرگونه توافق ديگرى بين شما و اين شرکت در اين زمينه ملغى و بلا اثر خواهد بود. در صورت عدم موافقت با "شرايط والزامات" لازم است بلا فاصله استفاده از اين سايت را متوقف نماييد.

شرايط و الزامات

بايد فرض کنيد که هرچه در اين سايت مى بينيد يا مى خوانيد طبق قوانين حقوق مولفين (قانون کپى رايت) محفوظ بوده مگر آنکه به وضوح بيان شده باشد. نمى توان اين مندرجات را بدون اجازه کتبى پديدآورنده بکاربرد جز آنکه در اين "شرايط و الزامات" و يا متن مجاز دانسته شده باشد. همچنين پديدآورنده نيز تضمين يا بيان نمى کند که استفاده مطالب نمايش داده شده در اين سايت موجب تضييع حقوق شخص (اشخاص) ثالثى که وابسته به اين شرکت نيستند، نخواهد گرديد.

 عليرغم اينکه پديدآورنده تلاش معقول خود را جهت دقت و به روز بودن اطلاعات سايت بکار مى بندد به هيچ وجه دقت وصحت آنها را در تمام اوقات تضمين يـا ادعا نمى نمايد. پديد آورنده هيچگونه تعهد و يا مسئوليتى در قبال خطا و از قلم افتادگى محتواى سايت بعهده نمى گيرد.

استفاده شما و مرور و جستجوي شما در سايت با مسئوليت شخصى خود شما صورت مى گيرد. نه پديدآورنده و نه اشخاص حقيقى، يا حقوقى ديگرى که دست اندر کار ايجاد، توليد و ارائه سايت هستند تعهدى در قبال خسارات مستقيم، اتفاقى، تبعى، غير مستقيم و کيفرى، ناشى از دسترسى و استفاده شما از سايت ندارند. بدون محدود کردن پيش گفته ها، هر چيزي که در سايت به شما ارائه مى شود تنها بصورتى که هست بدون هيچگونه تضمين صريح يا تلويحى، شامل ولى نه محدود به، ضمانت هاى تلويحى قابليت فروش، مناسب بودن براى هدفى ويژه و يا استفاده اشخاص ارائه مى گردد. همچنين پديدآورنده سايت در قبال هرگونه خسارت وارده و يا ويروسى که ممکن است بر لوازم کامپيوترى شما و ساير اموال بخاطر ورود، استفاده، و يا مرور سايت و نيز بارگيري (دانلود) هرگونه مطلب، ديتا، متن، عکس، تصوير و يا صوت از سايت اثر بگذارد مسئوليتى بعهده نمى گيرد.       

 هرگونه پيام يا مطلبى از جمله "ديتا"، اظهار نظر، پيشنهاد و امثال آن، که توسط نامه الکترونيکي و غير آن به سايت مخابره مى کنيد غير محرمانه و قابل تملک و استفاده تلقى خواهد شد و هيچ ادعايي در اين زمينه مسموع نخواهد بود و هر چيزى را که مخابره و يا الصاق و ارسال نماييد مى تواند توسط اين شرکت به هر منظورى، شامل ولى غير محدود به، باز توليد، افشاءِ، مخابره، نشر، پخش و يا ارسال و الصاق بکار رود.(اين شرکت بنا به تشخيص خود از افشاي اطلاعات و مشخصات شخصي افراد حقيقي و حقوقي که با اين سايت در ارتباط خواهند بود امتناع خواهد نمود). همچنين پديدآورنده آزاد است که بدون هيچگونه تعهد به شما از هرگونه ايده، نظر، آگاهى و يا فن آورى مندرج در هرکدام از پيامهاى ارسالى شما براى هر منظورى اعم از توليد، عرضه و بازاريابى محصولات استفاده کند.

مطالبي که در سايت به نمايش گذاشته مى شوند در مالکيت شرکت همفکران بوده. استفاده از آنها توسط شما و يا هرکس ديگر با اجازه شما ممنوع است مگر آنکه بطور مشخص در اين "شرايط و الزامات" مجاز شمرده شده و يا اجازه مشخص از مالک تصاوير داشته باشيد. هرگونه استفاده غير مجاز از اين مطالب مى تواند تخطى از قوانين کپى رايت، مقررات مربوط به حقوق مارک هاى تجارى و يا قوانين و مقررات امور شخصي و تبليغات محسوب شود.

هيچ جزئى از محتواى سايت را نمى توان تحت عناوين صدور اجازه يا حق ضمنى و تلويحى، يا "عدم امکان انکار پس از قبول و غيره جهت استفاده از علائم تجارى نمايش داده شده در سايت، بدون اجازه کتبى صاحبان علائم، تعبير يا تفسير کرد. استفاده شما از علائم تجارىِ نمايش داده شده در سايت و يا هرگونه محتواى ديگر سايت اکيداً ممنوع است مگر آنچه در اين "شرايط و الزامات" مقرر و يا تصريح شده باشد.

اين شرکت در مورد اطلاعات هر سايت ديگرى که با اين سايت مرتبط باشد مسئول نيست. اين سايت ها توسط اشخاص ديگرى غير از اين شرکت ايجاد شده اند.پديدآورنده بعنوان نـاشر يـا مروج مطالب مندرج در اين سايت ها عمل نمى کند. هرگونه برقرارى ارتباط يا نشان کردن صفحات خارج از سايت يا سايت هاى ديگر در افزودن به علاقهمندي ها مرورگر خود را تنها و تنها با مسئوليت شخصى خويش انجام مى دهيد.

برخى از فايل هاى نرم افزارى قابل بارگيري (دانلود) از اين سايت ممکن است متعلق به سايرين باشد و در اين صورت فايل هاى مزبور شناسانده خواهند شد. پديدآورنده  اين فايل ها را بعنوان خدمتى به مشتريان کاربر نهايى خود عرضه مى نمايد. پديدآورنده رأساً هيچگونه حق مالکيت و يا مجوز استفاده از اين فايل ها را صادر نمى نمايد. اين اجازه يا مجوز استفاده تنها توسط مالک (مالکين) و يا فروشنده (فروشندگان) اين فايـل ها صادر مى گردد. اشخاصى که اين فايل ها را کپى کرده و يا مورد استفاده قرار مى دهند شخصا مسئول رعايت شرايط و الزاماتى که ممکن است توسط مالک (مالکين) يا فروشنده (فروشندگان) اين فايل، جهت استفاده از آنها وضع شده باشد، خواهند بود.

قوانين جمهوري اسلامي ايران بر تعبير، تفسير، اجراِ و تأثير اين توافق نامه حاکم خواهد بود.